آماده سازی ارضی 78 هکتاری 3

آماده سازی اراضی 78 هکتاری مجتمع 4000واحدی ملوانان

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

بلوار پردیس

بلوار 45 متری پردیس و پل تقاطع خور شیلات

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

بلوار پیامبر اعظم

بلوار پیامبر اعظم

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

بلوار ساحلی بندرعباس

بلوار ساحلی بندرعباس

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

طراحی خانه بیرونی

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

مسیر پله مدرن

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

دانشگاه هرمزگان

احداث خیابان ساختمان مرکزی و محوطه پیرامونی دانشگاه هرمزگان

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

احداث جاده

احداث جاده دسترسی به مخازن ذخیره سازی نفت خام در بندر جاسک

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است